جزوه آزمایشگاه زیست شناسی

جزوه آزمایشگاه  زیست شناسی

جزوه آزمایشگاه زیست شناسی

سلام خدمت دوستان و دانشجویان گرامیدر این فایل آموزشی که یک جزوه جامع و کامل میباشد با موارد زیر آشنا می شوید:
اندازه گیری ابعاد میکروسکوپی سلول ها-مشاهده تک یاختگانو ضمائم  حرکتی آن ها

آشنایی و طرز کار با میکروسکوپ-شمارش سلولها و اندازه گیری رشد جمعیت آنها
مشاهده چند نوع سلول گیاهی-مشاهده و مطالعه مراحل  تقسیم سلولی
رنگ آمیزی زیستی (حیاتی)سلول- همراه با تصاویر مربوط به هر فصل

قیمت این فایل آموزشی بسیار کمتر از پول صفحات آن برای…