بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین ۷۰ ص word

بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین ۷۰ ص word

چكيده:زمينه: جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند،استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد.روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور موءثر و کارامد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند.
هدف:هدف این مطالعه تعیین کردن پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین بود.
روش ها:جهت انجام این مطالعه…

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein 77 ص word

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein 77 ص word

فصل اول : مقدمه و معرفي ……………….. ۱مقدمه ……………………………….. ۲
سلامت دهان و دندان و سلامت عمومي …………. ۳
بيماريهاي پريودنتال …………………… ۴
ماركرهاي التهابي –CRP – ……………… 7
پروتئين فيبرينوژن پلاسما ……………….. ۱۰
مكانيسم‌ افزايش ماركرهاي التهابي ………… ۱۲
ماركرهاي التهابي و بيماري‌هاي سيستميك ……. ۱۴
گلبولهاي سفيد خون …………………….. ۱۷
CRP و بيماري پريودنتال ……………….. ۱۹
شستشوي (irrigation) بالاي لثه‌اي و زير لثه‌اي …. ۲۲
-…