آب مغناطیسی

آب مغناطیسی

آب مغناطیسی

مردم باستان بدون درک مکانیسم ، از آب مغناطیسی استفاده می کردند . آب جاری وقتی که از آهنرباهای طبیعی که به صورت تخته سنگ در طبیعت موجود است ، عبور می کرد به آ ب مغناطیسی تبدیل میشد. و قتی که مردم از این آب استفاده میکردند ، خواص آن را معجزه آسا و انرژی بخش توصیف می کردند .در این فایل نگاهی به خواص و مصارف این آب خواهیم داشت……