Clandestine Operations: Synthetic Methods, Hazards, and Safety

Clandestine Operations: Synthetic Methods, Hazards, and Safety

عنوان مقاله:عملیات مخفی: روش های سنتز، خطرات، و ایمنی
 
نمونه ترجمه متن:
قصد ما ارائه مرجعی دقیق در روش های سنتزی مورد استفاده برای تولید مواد مخدر غیر قانونی است. درنتیجه، اطلاعات حیاتی در مراحل خاص و مقدار معرف ها عمدا از روشهای انتخابی حذف شده است. این اثرکمی، در صورت وجود، در تداوم و یا عمق موضوع مورد بحث دارد. واکنش هایی که بررسی اولیه ای از اینروش ها ارائه می دهند، معمولا در عملیات مخفی مورد استفاده قرار می گیرند. تمرکز اصلی فصل…