Assessing the solvation mechanism of C60(OH)24 in aqueous solution

Assessing the solvation mechanism of C60(OH)24 in aqueous solution

عنوان مقاله: ارزیابی مکانیسم حلال پوشی 24(C60(OHدر محلول آبی 
نمونه ترجمه:
همانگونه که در بالا ذکر شد، محلول های آبی فولرنول در کاربردهای بیولوژیکی اهمیت خاصی دارند. بنابراین،تعیین مقدار انحلال پذیری فولرنول ها تحت شرایط محیط به شدت برای درک تاثیر این گونه ها در سیستمهای آبی متعدد مفید است. در واقع، این مساله می تواند به صورت آزمایشی از روی انرژی آزاد گیبس محلولمورد بررسی قرار گیرد. اگرچه دانش ویژگی های ترمودینامیکی برای درک ماهیت…