مقاله خوردگی (۳۵صفحهWord)

مقاله خوردگی (۳۵صفحهWord)

مقاله خوردگی (۳۵صفحهWord)

قسمتی از مقاله خوردگی : … شده (آلومینیوم اكسید هیدارته/ بوهمیت Al2O3.H2O) و پُر می‌شوند. مشخصه‌های فنی واحد آندایزینگ• استفاده از اتصالات مدرن برای كاهش ضایعات پروفیل پس از آندایز • اچ‌كاری با بهره‌گیری از كاهنده‌های خوردگی تا رسیدن به كیفیت سطحی Din.17611 e6 surface quality standard خوردگی • سیستم رنگ به روش الكتروكالرینگ • مقاوم در مقابل اشعه‌ی آفتاب • دارای بیش‌ترین پایداری در مقابل شرایط بد آب و هوایی • توان آندایزینگ تا…