جزوه ترمودینامیک {thermodynamics}

جزوه ترمودینامیک  {thermodynamics}

جزوه ترمودینامیک {thermodynamics}

این مجموعه شامل-سیکلهای ترمودینامیکی
-سیکل رانکین
-سیکل گرمایش مجدد
-عوامل انحراف سیکل
-سیکل اتو
و بخشهای متعدد دیگر به همراه تمرینات هر بخش ، عکس ، فرمولها و …………………