بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۸
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
امروزه مشتریان عمومی آب بر این باورند که وقتی شیرهای آب را باز میکنند آب سالم با فشار مناسب توسط یک سیستم توزیع آب دراختیارشان قرارخواهدگرفت. منظور ازمدلسازی شبکه، کاهش هزینههای سرمایهگذاری و نحوهی حرکت بهینهی جریان درشبکه برای حداقل کردن هزینههای متغیر است. به واسطهی اندازهی مسأله و پیچیدگی ترکیباتی، مسأله را به صورت عملی نمیتوان حل نمود. موضوع این مقاله، مینیممسازی هزینهی ناشی از مدل…