قانون جدید مالیات در ایران

قانون جدید مالیات در ایران

قانون جدید مالیات در ایران

قانون جدید مالیات در ایرانچاپ اول : پاییز۱۳۹۵
کتاب مذکور بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تهیه و تنظیم گردیده است که مفاد آن از اول فروردین ۱۳۹۵اجرایی گردیده است. در کتاب فوق علاوه بر مواد قانونی، مطالبی در قالب نکات مهم و نیز پاورقی هایی در کلیه صفحات به نام دانستنی مالیاتی درج گردیده است. کتاب قانون جدید مالیات های مستقیم برای دانشجویان رشته های مالی و مدیریت، حسابداران،عاملین ذیحساب، ذیحسابان، کلیه مشاغل حقیقی و…